Töwekgelçilige baha bermek

Töwekgelçilige baha bermek we işleri durmuşa geçirmegiň usullary

“Güneşli Watan” HJ tarapyndan boýun alnan ähli işler usulyýet hakynda öňünden tassyklanan beýan bilen bilelikde alnyp barylýar. Bu barada taslamanyň durmuşa geçirilmegine gatnaşýan ähli inženerler habarly edilýär. Mundan başga-da, töwekgelçiliklere baha bermek üçin iki görnüş ulanylar. Muňa hem degişli işgärler çekilýär.

Töwekgelçiliklere taslamadan öň baha bermek
Bu resminama usul hakynda beýan bilen bilelikde taslamanyň başlamagyndan ozal tassyklanmak üçin tabşyrylýar we gurnama işleriniň bilinýän töwekgelçilikleri hem-de müşderi tarapyndan ýa-da iş ýeriniň derňewi mahalynda ýüze çykarylan beýleki howplar esasynda düzülýär.

Önümçilik ýerindäki töwekgelçiliklere baha bermek
Bu bolsa, iş ýerindäki işleriň başlan wagtynda ýa-da alnyp barylýan mahalynda ýerine ýetirilýär. Bu ýerde öňünden tassyklanan resminamalarda görkezilmedik goşmaça töwekgelçilikleri ele almak talap edýär.